Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Boxercise Nederland en is gevestigd te Soest (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 74775383. Cursist: iedere persoon die een training – opleiding – workshop volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.

Opleiding: iedere opleiding, cursus, training, workshop die onder welke naam dan ook door Boxercise Nederland wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

Kosten: de vergoeding c.q. het lesgeld dat de cursist aan Boxercise Nederland verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding en/of het leveren van materiaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende het door cursist te volgen opleiding(en) bij Boxercise Nederland. Door aanmelding voor een opleiding of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een opleiding, aanvaardt de cursist deze Algemene Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een cursist wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten


Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Boxercise Nederland en de cursist komt uitsluitend tot stand door per email/elektronische post of via de website van een volledig ingevuld inschrijfformulier door de betreffende cursist en de schriftelijke bevestiging van Boxercise Nederland aan de cursist dat deze tot de opleiding is toegelaten. Een door Boxercise Nederland gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag” of een aan de cursist gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Artikel 4: Annulering en wijziging van de opleiding door Boksopleiding Nederland


Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Boxercise Nederland is Boxercise Nederland gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats. Indien Boxercise Nederland kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Boxercise Nederland door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Boxercise Nederland als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust. Bij annulering van de opleiding door Boxercise Nederland heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de opleiding of combinatie met een andere opleiding of het geven van de opleiding in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Annulering door de cursist


Bij annulering door de cursist anders dan op grond van artikel 4 lid 2 is de cursist de volgende percentages van de kosten aan Boxercise Nederland verschuldigd: bij annulering tot 6 weken voor de eerste opleidingsdag: 25% van de kosten met een minimum van EUR 50,– voor administratie- en annuleringskosten; bij annulering tot 2 weken voor de eerste opleidingsdag: 50% van de kosten met een minimum van EUR 115,– voor de administratie- en annuleringskosten; bij annulering binnen 1 week voor de eerste opleidingsdag en tijdens het volgen van de opleiding: 100% van de kosten.

Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Boxercise Nederland en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekende schrijven de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Boxercise Nederland het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het aangetekende schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden. Ten allen tijde heeft de cursist na aanmelding een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen en kan de aanmelding binnen dit tijdstermijn kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 6: Betaling


De cursist is aan Boxercise Nederland verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist de wettelijke rente verschuldigd vanaf de in de overeenkomst genoemde tijdstippen. Indien Boxercise Nederland genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 125,–. Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is Boxercise Nederland gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, wordt de betaling eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder een overeenkomst werd gesloten. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van Boxercise Nederland, blijkens een door Boxercise Nederland verstrekt uittreksel uit de administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist


Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht: tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding; de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Boksopleiding Nederland ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben; zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen; melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.

De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van Boksopleiding Nederland


Boxercise Nederland bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Boxercise Nederland is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Boxercise Nederland zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken. Boxercise Nederland is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien: de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt; er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.


Artikel 9: Aansprakelijkheid


De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Boksopleiding Nederland aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Boksopleiding Nederland voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten. De aansprakelijkheid van Boksopleiding Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Op verzoek van de cursist verstrekken wij informatie omtrent de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en Boksopleiding Nederland toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de opleiding. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan EUR 1.000.000 (zegge: 1 miljoen euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. Buiten het artikel 9.2 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Boksopleiding Nederland en/of haar leidinggevende ondergeschikten. De cursist vrijwaart Boksopleiding Nederland voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 7 sub e bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 10: Toepasselijk recht bevoegde rechter


Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Boxercise Nederland en de cursist is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.